Artikel Seni Silat Melayu

Bil.ArtikelLampiran
1.Shukri J., Zaimilah Y., M. Surat dan Ab. Majid, 2017, Pengaruh Sosio Politik Pasca Kemerdekaan Terhadap Perkembangan Silat Melayu di Malaysia Melalui Pengalaman Seni Silat Cekak MalaysiaPDF
2.Halimah Hj Ahmad. 1977/78. Hanafi Hj Ahmad dan Seni Silat Cekak. Tesis. Sarjana Muda. Universiti Malaya. Kuala Lumpur.
3.Faizal B Sharif. 1992/93. Parang Lading: Satu Kajian Sosio Budaya Dalam Masayarakat Melayu Kedah Darul Aman. Tesis Sarjana Muda. Jabatan Persuratan Melayu, FSSK Universiti Kebangsaan Malaysia. Bangi, Selangor
4.Halim B Bakar. 1996. Persatuan Seni Silat Cekak Ustaz Hanafi Malaysia: Satu kajian kes terhadap gaya kepimpinan. Tesis Sarjana Muda. Jabatan Antropologi dan Sosiologi, FSSK Universiti Kebangsaan Malaysia. Bangi, Selangor.
5.Johari B Ismail. 1993. Proses sosialisasi melalui Seni Seilat Cekak: Satu Kajian Kes. Tesis Sarjana. Jabatan Antropologi dan Sosiologi, FSSK Universiti Kebangsaan Malaysia. Bangi, Selangor.
6.Abdul Majid Ismail. 2002. "Penerapan Jati Diri Melalui Ilmu Bela Diri : Pendekatan Seni Silat Cekak Malaysia". Sekolah Pembangunan Sosial, Universiti Utara Malaysia
7.Abdul Majid Ismail, Dr Roziah Abdullah. 2003. Gelaja Sosial di Sekolah Sebagai Kesan Sampingan Pembangunan dan Cara Mengatasi: Pengalaman Pengamal Ilmu Bela Diri. Universiti Kebangsaan Malaysia
8.Abdul Majid Ismail, Safiah Ahmad. 2006. Memupuk Nilai Dan Kesejahteraan Keluarga Melalui Ilmu Bela Diri. Utusan Publications & Distributiors Sdn. Bhd
9.Abdul Majid Ismail, Safiah Ahmad. 2008. Kegiatan Kokurikulum Bukan Punca Prestasi Akademik Pelajar Menurun: Kajian Kes Pelajar Kokurikulum Seni Silat Cekak Malaysia. Universiti Teknologi Malaysia
10.Abdul Majid Ismail, Safiah Ahmad. 2011. Terpinggirnya Adab dan Adat dalam Kehidupan Bangsa di Malaysia: Pengalaman Pengamal Budaya Persilatan, Seni Silat Cekak Malaysia. Dewan Bahasa dah pustaka Brunei.
11.Abdul Majid Ismail, Khaharuddin Abdul Rahmad, Shahrem Ramli. 2012. Silat Cekak Malaysia: Pergerakan Mono-Religion Bukan Mono-Race. Universiti Sains Malaysia
12.Ghazirah Mustapha, Wan Ruzaini Wan Sulaiman, Anwar P.P. Abdul Majeed, Nur Hayati Mohd Yahya, Jamaluddin mahmud. 2014. Kinematic and Efficacy Analysis of the Seni Silat Cekak Malaysia (Kaedah A). Trans Tech Publications; switzerland
13.Ghazirah Mustapha, Mohd Saiful Aizat Mohd Shafie, Nur Hayati M Yahaya, Jamaluddin Mahmud. 2014, Measurement System Analysis of VS Lite. Trans Tech Publications Switzerland
14.Ghazirah Mustapha, Muzammer Zakaria, Wan Ruzaini Wan Sulaiman, Jamaluddin Mahmud. 2014. The Mechanical Aspects of Martial Arts : Total Time of Execution and Kinematics of Kaedah A. Springer.
15.Ghazirah Mustapha, Jamaluddin Mahmud, Muzammer Zakaria, wan Ruzaini Wan Sulaiman. 2015. Biomechanics Research on Martial Arts: The Importance of Defensive Study. Archives of Budo
16.Ab Majid Ismail. 2015. "Etika Pertarungan Dalam Keunikan SIlat Cekak Malaysia" dalam Rahimah A. Hamid, Kearifan Tempatan: Dari Lisan ke Aksara dan Media. Universiti Sains Malaysia
17.Shukri Janudin, Zaimilah Yusoff & Mastor Surat (2017). Sedekad Perkembangan Silat Cekak (1965 -1975) Sumbangan Persatuan Seni Silat Cekak Malaysia (PSSCM) Dalam Pembangunan Insan, Masyarakat dan Negara dlm Kertas Kerja Kolokium Seni Silat Cekak Malaysia (KOSSCEM) 5: Kelestarian Ilmu Dalam Silat Cekak, 22 April 2017. Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia Kampus Kejuruteraan, 123-131.
18.Shukri Janudin & Mastor Surat (2017). Kedinamikan Persatuan Seni Silat Cekak Malaysia (PSSCM) Mendaulatkan Institusi Raja Berperlembagaan Dalam Pemeliharaan Keselamatan Negara dlm 7th International Conference of Local Knowledge (ICLK): Engaging Local Wisdom in The New Millenium, 8-9 Mei 2017 Puteri Pan Pacific Johor Bharu. Universiti Sains Malaysia.
19.Shukri Janudin (2017). Peranan Persatuan Seni Silat Cekak Malaysia (PSSCM) Di dalam Pembangunan Komuniti Melayu-Muslim Berteraskan Ilmu Persilatan. Prosiding Kerja Seminar Tamadun, Etnik dan Turath Islami: Memartabat Turath Islami Memacu Tamadun Multi Etnik, 30 September 2017, Universiti Sains Islam Malaysia, 173-185. eISBN 978-967-5852-38-1 PDF
20.